Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

-Proiectare tehnica si verificare proiect, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investi?ii si asistenta tehnica din partea proiectantului , in cadrul investitiei “MODERNIZARE DRUM AUTO FORESTIER, SAT CALINESTI, ORASUL BREZOI, JUD. VALCEA”
Wed, 21 Feb 2018 04:30:29 +0100

Data publicarii: 05.02.18
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:21.02.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin acest contrat se urmareste sa se realizeze pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUM AUTO FORESTIER, SAT CALINESTRI, ORASUL BREZOI “ urmatoarele servicii::- proiectare tehnica si verificare proiect -- documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investi?ii - asistenta tehnica din partea proiectantuluiDocumentatia de proiectare se va intocmi cu respectarea solutiei tehnice prevazute in studiul de fezabilitate intocmit pentru investitie, studiu de fezabilitate atasat prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala estimata este de 170906.97 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului (anexa la contractual de finantare).Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 2-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei pentru obiectivul ”Modernizare drumuri de interes local în Comuna Filipe?ti, Jude?ul Bacau”
Wed, 21 Feb 2018 04:30:29 +0100

Data publicarii: 05.02.18
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:23.02.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei pentru obiectivul ”Modernizare drumuri de interes local în Comuna Filipe?ti, Jude?ul Bacau”.Valoarea estimata a contractului este de 116.756,69 lei fara TVA ?i se compune din:a) proiect tehnic de execu?ie (3.3.1.c.) = 107.619,69 leib) detalii de execu?ie (3.3.1.d.) = 5.074,60 leic) documenta?ii necesare pentru ob?inerea acordurilor, avizelor ?i autoriza?iilor aferente obiectivului de investi?ii (3.3.2.) = 2.028,93 leid) asisten?a tehnica din partea proiectantului (3.6.1.) = 2.033,47 lei Durata proiectarii: 1 luna calendaristica;Durata asistentei tehnice din partea proiectantului: 11 luni calendaristice (perioada executiei obiectivului)Nota: Conform prevederilor art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Pachet 144 lot 1-3 respectiv: Lot 1- Finalizarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din orasul Corabia, str.Cuza Voda nr.65, judetul Olt’’ Lot 2- ,,Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din comuna Prunisor, sat Prunisor, judetul Mehedinti’’ Lot 3- Finalizarea lucrarilor de executie pentru ,, Centru cultural – proiect tip – varianta V2 – localitatea Tarnaveni, judetul Mures
Wed, 21 Feb 2018 04:30:29 +0100

Data publicarii: 05.02.18
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Mureş, Bucureşti, Mehedinţi, Olt
Termenul limita pentru depunere:05.03.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie lucrari pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 144 lot 1-3 respectiv:Lot 1- Finalizarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din orasul Corabia, str.Cuza Voda nr.65, judetul Olt''Lot 2- ,,Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din comuna Prunisor, sat Prunisor, judetul Mehedinti''Lot 3- Finalizarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,, Centru cultural - proiect tip - varianta V2 - localitatea Tarnaveni, judetul Mures''Valoarea estimata a contractelor este de 1.200.227,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). -Valoarea estimata Lot 1 - este de 76.796 lei fara TVA.-Valoarea estimata Lot 2 - este de 742.629 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 730.369 lei - Organizare de santier - 12.260 lei ( subcapitolul 5.1.)-Valoarea estimata Lot 3- 380.802 lei fara TVA.Valorile de mai sus sunt în conformitate cu urmatoarele documente:Lot -1- Hotararea nr.6/22/17.11.2017 ;Raportul tehnico-economic nr.274/CTE1-CNI/15.11.2017; Nota de fundamentare nr.3/14.11.2017.Lot -2- Ordinul MDRAPFE nr.2870 /02.05.2017Lot-3 - Proces verbal nr.2/19.01.2018;Hotararea nr.1/2/19.01.2018;Raportul tehnico-economic nr.17/CTE1-CNI/17.01.2018; Nota de fundamentare nr.1/17.01.2018Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Modernizare strazi situate in zona 1 a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu. Strazile care fac obiectul prezentei proceduri sunt specificate in caietul de sarcini. Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu. Proiectul are ca scop modernizarea a 58 de strazi din municipiul Giurgiu, fiind necesare lucrari la partea carosabila, trotuare si lucrari de colectare si evacuare controlata a apelor pluviale.
Wed, 21 Feb 2018 04:30:29 +0100

Data publicarii: 30.01.18
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Giurgiu
Termenul limita pentru depunere:26.02.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Strazile care fac obiectul prezentei proceduri sunt specificate in caietul de sarcini. Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu. Proiectul are ca scop modernizarea a 58 de strazi din municipiul Giurgiu, fiind necesare lucrari la partea carosabila, trotuare si lucrari de colectare si evacuare controlata a apelor pluvial, constând în îndepartarea apelor pluviale din zona strazilor, gravitational, prin realizarea pantelor de scurgere ale carosabilului, nefiind necesare lucrari de canalizare, neexistand liste de cantitati aferente acestor categorii de lucari.Strazile si aleile din municipiului Giurgiu ce fac obiectul acestui proiect se afla intr-o strare proasta din punct de vedere tehnic, iar modernizarea acestei zone ar putea conduce la Îmbunatatirea conditiilor de mediu pentru locuitorii din aceste zone, prin diminuarea cantitatilor de praf, micsorarea consumului de carburanti, a noxelor emanate de autovehicule si a riscului de degradate a acestora, diminuarea zgomotului, o îmbunatatire a conditiilor de trai si reducerea numarului de accidente.Starea de degradare in care se afla strazile cuprinse in prezenta documentatie este datorata faptului ca in infrastructura acestora nu s-au mai facut investitii majore, doar lucrari de reparatii sau refaceri de îmbracaminte pe unele straziValoarea estimata fara TVA a contractului multianual de lucrari care urmeaza a fi încheiat, este de 13.949.796,64 lei (exclusiv TVA) si s-a estimat pe baza devizului general al obiectivului de investitii întocmit de proiectant. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solictarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul prevazut la cap. I.1.

vezi aici mai multe

Servicii de paza si protectie
Wed, 21 Feb 2018 09:00:01 +0100

Data publicarii: 20.02.18
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de paza si protectie

Acord -cadru de furnizarede produse: materiale sanitare, consumabile dializa si dezinfectanti necesari derularii Programului national Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica.
Wed, 21 Feb 2018 09:00:01 +0100

Data publicarii: 20.02.18
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: - Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de produse: materiale sanitare, consumabile dializa si dezinfectanti necesari derularii Programului national Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica

„Carburanti auto - livrabili pe baza de carduri magnetice”
Wed, 21 Feb 2018 09:00:01 +0100

Data publicarii: 20.02.18
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: „Carburanti auto - livrabili pe baza de carduri magnetice”-Motorina cod CPV:09134200-9 si Benzina fara Plumb cod CPV:09132100-4.Se va incheia un acord cadru pe o perioada de 24 de luni. In urma incheierii acordului cadru, se vor incheia doua contracte subsecvente astfel:Contract subsecvent 1: motorina min.50000 l si max.100000 l benzina min. 20000 l si max. 80000 l;Contract subsecvent 2: motorina min. 100000 l si max. 150000 l benzina min. 80000 l si max. 100000 l.

Acord -cadru de furnizare de produse:materiale de osteosinteza.
Wed, 21 Feb 2018 09:00:01 +0100

Data publicarii: 20.02.18
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: - Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de produse:materiale de osteosinteza, cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.

vezi aici mai multe

RO-Ploiești: Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale
Wed, 21 Feb 2018 09:00:01 +0100

Data publicarii: 20.02.18
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:06.03.18
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Alba Iulia: Lucrări de construcţii de renovare a conductelor de apă
Wed, 21 Feb 2018 09:00:01 +0100

Data publicarii: 20.02.18
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Alba
Termenul limita pentru depunere:12.03.18
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.