> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Lucrari de modernizare drumuri în comunele Sînpaul si Aschileu, Judetul Cluj
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari de constructii de drumuri comunale în cadrul proiectului cu titlul „Modernizare drumuri comunale în comunele Sînpaul si Aschileu, Judetul Cluj”, pe loturi, dupa cum urmeaza:Lotul 1 - Modernizare drumuri comunale Sinpaul: - Modernizare drum comunal 144 (Sînpaul – Sumurducu);- Modernizare drum comunal 145 (Berindu – Limita comuna Aschileu)Lotul 2 - Modernizare drumuri comunale Aschileu:- Modernizare drum comunal 145 (Limita comuna Sînpaul – Aschileu Mare);- Modernizare drum comunal 146 (Fodora – Dorna) si- Modernizare drum comunal 146A (A?chileu Mare – Dorna).

Lucrari de intretinere periodica la pod pe DN 2 Km 114+570 ( calea 2 ) peste Buzau la Buzau
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari de intretinere periodica la pod pe DN 2 Km 114+570 ( calea 2 ) peste Buzau la Buzau

„Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, prin Contract de concesiune de servicii”
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:07.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului consta in „Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, prin Contract de concesiune de servicii”. Valoarea estimata totala a contractului de concesiune, fara TVA, este de 2.563.200,00 RON. Cantitatile maxime estimate ce pot fi colectate, transportate si depozitate sunt:• populatie (persoane fizice) - 5.500 persoane;• cantitati deseuri menajere de la institutii publice – 45 mc/lunar;• cantitati deseuri menajere de la agentii economici – 50 mc/lunar;• cantitati deseuri stradale inclusiv a celor rezultate in urma salubrizarii depozitelor de deseuri necontrolate – 80 mc/lunar.Valorile estimate unitare maxime fara TVA, ce vor fi acceptate, sunt:• Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la populatie (pentru persoane fizice) - de 4,50 lei/persoana/luna • Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la persoane juridice si institutii publice - de 60 lei/mc• Colectat, transportat si depozitat deseuri stradale inclusiv a celor rezultate in urma salubrizarii depozitelor de deseuri necontrolate – 90 lei/mc. Aceste valori estimate unitare maxime cat si valoarea etimata totala a contractului de concesiune nu pot fi depasite. Oferta care va depasi oricare una din aceste valori estimate unitare sau totala va fi respinsa ca neconforma.

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivele de investitii – Pachet 122: Lot 1 – Construire Centru Cultural, sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Suceava - proiect tip – varianta V1 ; Lot 2 – Construire Centru Cultural, sat Breasta, str. Agrarienilor, nr. 10, judetul Dolj – proiect tip – varianta V1.
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 19.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:19.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucr. pentru obiectivele de inv. – Pachet 122: Lot 1 – Construire Centru Cultural, sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Suceava - proiect tip – varianta V1 ; Lot 2 – Construire Centru Cultural, sat Breasta, str. Agrarienilor, nr. 10, judetul Dolj – proiect tip – varianta V1.Val. estimata a contractelor este de 10.454.731 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 lot (detaliate in anexa B). 1. Val. estimata Lot 1 – Construire Centru Cultural, sat Todiresti, com Todiresti, jud Suceava – proiect tip – varianta V1 este de 5.225.940 lei fara TVA, compusa din:- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect „as-built” si altele conform prevederilor Caietului de sarcini) = 94.323 lei; cheltuieli pentru inv de baza = 5.064.175 lei; organizare santier = 67.442 lei 2. Val estimata Lot 2 - Centru Cultural – proiect tip – varianta V1, sat Breasta, str. Agrarienilor, nr. 10, jud Dolj este de 5.228.791 lei fara TVA, compusa din: cheltuieli pt pr si asist teh (studii de teren, doc pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, DTAC,PT,DE,DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de ex a lucr, intocmire raport la terminarea ex, cartea tehnica, elaborare certif energetic anexa la PV de receptie la terminarea lucr, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect „as-built”si altele conform prevederilor Caietului de sarcini) = 97.174 lei; cheltuieli pentru investitia de baza = 5.064.175 lei, organizare santier = 67.442 lei.Val de mai sus sunt in conformitate cu Devizele generale proiect-tip / SF aprobate prin Ord MDRAP nr. 924/12.05.2015 si nr. 2742/13.10.2016 (LOT1 si LOT2) privind completarea si inlocuirea Anexei la Ordinul MDRAP nr. 623/2015 privind aprobarea indic. tehnico-economici ai obiectivelor de inv. ce se realizeaza pe baza proiectului tip – “Centru Cultural – proiect tip” din cadrul „Programului national de constructii de interes public sau social”. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valab, se face in cond prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea ctr in cursul perioadei sale de valab, astfel decat in cazurile si cond prev la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin org unei noi proceduri de atribuire, in conf cu dispozitiile legii.

Executie lucrari pentru obiectivele de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 124, respectiv: Lot 1- Construire si dotare casa de cultura in sat Tutora, comuna Tutora, judetul Iasi; Lot 2- Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Savarsin, judetul Arad; Lot 3- Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din comuna Zimbor, judetul Salaj;
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 19.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Sălaj, Iaşi, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:13.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie lucrari pentru obiectivele de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 124 respectiv: Lot 1- Construire si dotare casa de cultura in sat Tutora, comuna Tutora, judetul Iasi; Lot 2- Finalizarea lucrarilor de executie pentru ,,Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Savarsin, judetul Arad; Lot 3- Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din comuna Zimbor, judetul Salaj;Valoarea estimata a contractelor este de 2.730.634,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1.Valoarea estimata Lot 1 - Construire si dotare casa de cultura in sat Tutora, comuna Tutora, judetul Iasi - este de 1.357.357,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.342.038,00 lei - organizare de santier = 15.319,00 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Savarsin, judetul Arad - este de 327.137,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 327.137,00 lei;3.Valoarea estimata Lot 3 - Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din comuna Zimbor, judetul Salaj - este de 1.046.140,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.023.307,00 lei - organizare de santier = 22.833,00 lei;Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizele generale întocmite de proiectant ?i aprobate prin Ordinele MDRAP nr.3238 din 20.12.2016( Lot 1) , nr.375/28.07.2015 ( Lot 2) si nr.3105/24.11.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Executie lucrari de modernizare camine culturale in localitatile Remetea Chioarului si Posta, in cadrul proiectului “Modernizare camine culturale in Comuna Remetea Chioarului, localitatile Remetea Chioarului si Posta, jude?ul Maramure?”.
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 19.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Maramureş
Termenul limita pentru depunere:21.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie lucrari de modernizare camine culturale în localitatile Remetea Chioarului si Posta, în cadrul proiectului ”Modernizare camine culturale în Comuna Remetea Chioarului, localitatile Remetea Chioarului si Posta, judetul Maramures”.Valoarea estimata a contractului este de 1.862.312,66 lei fara TVA din care:Lotul 1: Executie lucrari de modernizare camin cultural în localitatea Remetea Chioarului în cadrul proiectului ”Modernizare camine culturale în Comuna Remetea Chioarului, localitatile Remetea Chioarului si Posta, judetul Maramures”, în valoare totala de 1.215.344,97 lei fara TVA, valoare ce rezulta din însumarea urmatoarelor capitole de lucrari:Cap2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectului -41.068,87 leiCap4.1. Constructii si instalatii - 1.110.085,55 leiCap4.2. Montaj utilaj tehnologie - 2.320,81 leiCap4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 58.074,1 leiCap 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 3.795,64 lei Cheltuieli diverse ?i neprevazute - 0 leiLotul 2: Execu?ie lucrari de modernizare camin cultural în localitatea Posta în cadrul proiectului ”Modernizare camine culturale în Comuna Remetea Chioarului, localita?ile Remetea Chioarului ?i Posta, jude?ul Maramure?”, în valoare totala de 646.967,69 lei fara TVA, valoare ce rezulta din însumarea urmatoarelor capitole de lucrari:Cap2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectului - 32.984,48 leiCap4.1. Constructii si instalatii - 561.138,86 leiCap4.2. Montaj utilaj tehnologie - 2.316,29 leiCap4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 47.818,19 leiCap 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2.709,87 lei Cheltuieli diverse ?i neprevazute - 0 lei

Servicii de salubrizare spatii si dormitoare in subunitatile S.R.T.F.C. Brasov: Statia Brasov, Statia Sighisoara, Statia Medias, Statia Sibiu, Statia Teius, Statia Tg. Mures si sediul S.R.T.F.C. Brasov
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:09.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de salubrizare spatii si dormitoare in subunitatile S.R.T.F.C. Brasov: Statia Brasov, Statia Sighisoara, Statia Medias, Statia Sibiu, Statia Teius, Statia Tg. Mures si sediul S.R.T.F.C. Brasov

Servicii de spalare materiale textile ce apartin dormitoarelor de personal CF din ST. Constanta, ST. Mangalia + in sezon Vila A si Vila B, Revizia de Vagoane Mangalia in sezon, SELC Medgidia si Post Revizie Fetesti (containere)
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:31.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de spalare materiale textile ce apartin dormitoarelor de personal CF din ST. Constanta, ST. Mangalia + in sezon Vila A si Vila B, Revizia de Vagoane Mangalia in sezon, SELC Medgidia si Post Revizie Fetesti (containere)

Contract de furnizare fete perna, paturi, saci de dormit si saltele pat
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 08.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:14.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contracte de furnizare 11.400 bucati fete perna, 15.865 bucati paturi, 11.090 bucati saci de dormit si 12.856 bucati saltele pat, din care:LOT 1- 11.400 bucati fete de perna (ANRSPS UT 350). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.LOT 2- 5.000 bucati paturi (ANRSPS UT 330). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.LOT 3- 10.865 bucati paturi (ANRSPS UT 350). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.LOT 4- 5.000 bucati saci de dormit (ANRSPS UT 330). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.LOT 5- 6.090 bucati saci de dormit (ANRSPS UT 350). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.LOT 6 – 5.000 bucati saltele pat (ANRSPS UT 330). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.LOT 7 – 7.856 bucati saltele pat (ANRSPS UT 350). Conditiile tehnice de calitate, conform Caiet de sarcini.

Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 4
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 08.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:12.10.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 4, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Galben. Tronsonul 4 se intinde intre km 89+300 – km 121+115 si are ca si punct de inceput la limita administrativa dintre judetele Olt si Arges, iar punctul final este la intersectia cu autostrada A1 Bucuresti - Pitesti. El se desfasoara in totalitate pe teritoriul judetului Arges, strabatand teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati: Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni, Oarja.

Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 3
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 08.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:12.10.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 3, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Galben. Tronsonul 3 - km 57+550 – km 89+300 are ca si punct de inceput intersectia cu DN 65 km 57+550, in apropierea municipiului Slatina, iar punctul final este la km 89+300 la limita dintre judetele Olt si Arges. El se desfasoara in totalitate pe teritoriul judetului Olt, strabatand teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati: Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optasi, Tatulesti, Colonesti.

Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 2, Lotul 1 si Lotul 2
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 08.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:11.10.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 2, lotul 1 si lotul 2, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Galben. Lotul 1 din Tronsonul 2 se intinde intre km 17+700 – Km 36+200, iar si Lotul 2 se intinde intre Km 36+200– Km 57+550, tronsonul avand ca punct de inceput limita dintre judetele Dolj si Olt, punctul final in apropierea municipiului Slatina, la intersectia cu DN 65. Acesta traverseaza teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati: Bals, Bârza, Piatra Olt, Slatioara, Ulmi, Slatina si Valea Mare.

Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 1
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 08.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:11.10.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 1, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Galben. Tronsonul I se intinde intre km 0+000 – Km 17+700 si are ca punct de inceput desprinderea din varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova, iar ca punct final limita judetului Dolj. Acesta traverseaza teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati: Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti.

Servicii de autorizare I.S.C.I.R , autorizarea functionarii si reautorizare, pentru centralele termice aflate în imobile administrate de S.A.I.F.I. - 2017
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:21.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: “Servicii de autorizare I.S.C.I.R. si de verificare tehnica precum si prelungirea autorizatiei de functionare pentru centralele aflate la imobile administrate de S.A.I.F.I. 2017” confrom caietului de sarcini

Furnizare oxigen medicinal lIchid
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:10.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia de Gaze medicale - oxigen medicinal lichefiat;Chirie recipient stocare pe toata perioada de derulare a acordului cadru;

Buldozere
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:11.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: BuldozereLot 1-buldozer 9-10 to, 2 bucati, conform caiet sarciniLot 2-buldozer 16-18 to, 1 bucata, conform caiet sarcini

furnizare 1 buc statie de tratare mecanica a deseului solid municipal (DSM) aferent municipiului Cluj-Napoca
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:10.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: furnizare 1 buc statie de tratare mecanica a deseului solid municipal (DSM) aferent municipiului Cluj-Napoca, care include transport si montare conform caietului de sarcini

Achizitionarea de servicii de formare profesionala si organizare programe de formare în cadrul proiectului „Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)”
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:08.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Durata acordului-cadru a fost stabilita avand in vedere termenul de prestari servicii prevazut in referatul de necesitate ?i caietul de sarcini, respectiv 16 luni de la data semnarii acestuia de catre par?i, dar nu mai târziu de 31.12.2018.Obiectivul general al contractului îl constituie prestarea serviciilor de formare profesionala si organizare programe de formare în cadrul proiectului „Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI), in cadrul programului POAT 2014-2020.

Furnizarea si distributia de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila, in anii scolari 2017-2018, 2018-2019
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Brăila
Termenul limita pentru depunere:07.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Acordul cadru are ca obiect Furnizarea si distributia de produse de panificatie in scoli pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat autorizat/acreditat,precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat si privat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila, in anii scolari 2017-2018,2018-2019 in conformitate cu O.U.G. 96/2002, aprobata prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioareLot I - Furnizare produse de panificatie in Municipiul Braila- Cantitatea/Valoarea minima a acordului-cadru – 2.800.000bucati /924.000 lei fara TVA- Cantitatea /Valoarea maxima a acordului cadru – 5.628.780 bucati/1.857.497,40 lei fara TVALot II - Furnizare produse de panificatie in Judetul Bbraila- Cantitatea /Valoarea minima a acordului-cadru – 2.800.000 bucati/924.000 lei fara TVA- Cantitatea /Valoarea maxima a acordului-cadru -5.540.400 bucati/1.828.332 lei fara TVA

Furnizare Utilaje: Lot 1: Buldoexcavator multifunctional pe pneuri; Lot 2: Maturatoare multifunctionala stradala
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:08.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ,,Furnizare Utilaje: Lot 1: Buldoexcavator multifunctional pe pneuri; Lot 2: Maturatoare multifunctionala stradala’’,conform caiet de sarciniValoarea estimata fara TVA a contractului 906750 Lei, fara TVA,- Lot 1: Buldoexcavator multifunctional pe pneuri = 366750 lei, fara TVA- Lot 2: Maturatoare multifunctionala stradala = 540000, lei fara TVA